ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนุชรา โพธิ์ไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางอารยา ราชจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวรัทยา โพธินาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุลมณี พาโคกทม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางดวงกมล ทองภูบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางมยุรี เทพถิล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2