ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสโรชา ชาวพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวาสนา พรหมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายบัณฑิต มัชปะโม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2