ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560 ดังนี้
 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.1

32

32

64

.2

43

33

76

.3

44

33

77

.4

18

21

39

.5

28

22

50

.6

19

24

43

รวมทั้งสิ้น

184

165

349

       

        1  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                    -                  คน

        2  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                         -                  คน

        3  มีนักเรียนปัญญาเลิศ                                        -                  คน

        4  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ                -                   คน

        5  จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง (349 : 10)                   = 34.90     คน/ห้อง

        6  สัดส่วนครู(รวมพนักงานราชการ) : นักเรียน(33: 349) = 1:10.58  คน