ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทองใบ ปะวะเส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางลำใย หิตายะโส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2