ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทองใบ ปะวะเส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางลำใย หิตายะโส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3