ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.พัชรี วงษ์แสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชาญชัย ชาวพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางรัชนี วิชัยธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1