ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางรัตนา สุขกำเนิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายชัยมงคล โทวิชา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1