ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัตนา สุขกำเนิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862405575
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
103 หมู่ 1 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น/พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2542 โรงเรียนเวียงสะอาดวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2543 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2553 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ครู อันดับ คศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล