ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอติพงศ์ หิตายะโส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสถิตย์ มูลหนองแวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสายใจ ปินะกาพัง
ครู คศ.3