ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายใจ ปินะกาพัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8658734
อีเมล์ : saijai2517@hotmail.com
ที่อยู่ :
82 หมู่ 2 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฎมหาสารคาม/คณิตศาสตร์
2560 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2561
2 เหรียญเงินรางวัลทรงคุณ สพฐ. (OBEC AWORD) ระดับภาคตะวันออดเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557
3 เหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORD) ปีการศึกษา 2557