ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายดอน มะปะเข
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ สินนอก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-8518958
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ ไหมหรือ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-8637729
ชื่อ-นามสกุล : นายประจัญ อาระหัง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083-3693050
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทย์ ตันทะศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083-3685984
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ยางแดง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-3954789
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล อาระหัง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084-7914947
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพร ปะชายะกา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 083-3480800
ชื่อ-นามสกุล : นางวราภรณ์ ปะมา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-0494034
ชื่อ-นามสกุล : นางกนิษฐา ไชยวงษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่่า
เบอร์โทร : 081-7683720
ชื่อ-นามสกุล : นายคมเดช พนมใส
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 088-5129616
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ชาวสวน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 080-7671060
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโพธิฐานธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร : 061-5074483
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 081-2602248
อีเมล์ : chan-cp@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสำอางค์ จันทนนตรี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 086 2366051.
อีเมล์ : tanontree@hotmail.com