ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไกรวุฒิ คำเพราะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิวัช มะสาทานัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3