ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสถิตย์ มูลหนองแวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2739568
อีเมล์ : krusatit10@hotmail.com
ที่อยู่ :
70 หมู่ 1 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร อาจารย์ 1
2536 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาจารย์ 1
2547 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู
2561 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2559
2 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2555
3 ครูผู้สอนดีเด่น และ Master Teacher คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554