ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอารยา ราชจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0872161464
อีเมล์ : araya_16@hotmail.com
ที่อยู่ :
85 หมู่ที่ 11 บ้านทองหลาง ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม/ฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540 โรงเรียนยางวิทยาคม ครู
2547 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2560
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่ขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3 ปีการศึกษา 2560