ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุลมณี พาโคกทม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
64 หมู่ 12 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/เคมี
2555 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 โรงเรียนบ้านไชยราช อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ครู คศ. 1
2555 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู คศ. 2
2558 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู คศ. 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีรัชมังคลา ปีการศึกษา 2559
2 ครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2558