ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางมยุรี เทพถิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0835987885
อีเมล์ : mayuree-prayong@hotmail.com
ที่อยู่ :
17 หมู่ 17 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/วท.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ชีววิทยา
2560 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ครูผู้ช่วย
2555 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู คศ.1
2560 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล