ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0862290913
อีเมล์ : rutda_2010@hotmail.com
ที่อยู่ :
24 หมู่ที่ 4 บ้านดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง/วิทยาศาสตรืทั่วไป
2560 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ครู
2551 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล