ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนุชรา โพธิ์ไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0895753118
อีเมล์ : ninuch@thaimail.com
ที่อยู่ :
90 หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี/ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2547 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร/วิทยาศาสตร์ศึกษา ( ชีววิทยา )
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล