ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางดวงกมล ทองภูบาล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0844797056
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
98 หมู่ 7 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี/ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 โรงเรียนบ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ครู
2555 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ครู
2559 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล