ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวัชราภรณ์ จันทแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0847879056
อีเมล์ : wtpwtp2009@hotmail.com
ที่อยู่ :
104 หมู่ที่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา/จิตวิทยาและการแนะแนว
2554 ปริญญาโท/ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล