ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.53 KB 106
2563-12-8-กรอบทิศทางการพัฒนา สพม.26 ปี 2564 102
แนวทางการพัฒนา สพม มหาสารคาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 511.87 KB 100
102
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.64 KB 107
เอกสารขอยินยอมผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.82 KB 3059
>คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 48188
ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48561
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.98 KB 48363
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 48571
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 48419
ฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 48235
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.6 KB 48503
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.93 KB 48518
รายชื่อนักเรียนสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 48464
เลขประจำตัวนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 48597
แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48388
>แผน ปี60 48418
>แผน ปี59 48513
>บรรยากาศภาพงานผ้าป่าการศึกษา 30 ปี ริมดงคืนถิ่น 48371
>ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 60 48253
>ภาพกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 48309
>ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 60 48548
รางวัลกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 48485
เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 48215
ร่างประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.61 KB 48286
>แบบฟอร์มเอกสารลดเวลาเรียน ปี 60 เพิ่มเติม 48160
>กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 60 (เพิ่มเติม) 48397
>ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 60 48303
>ภาพกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 60 48371
>ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี + งานประเมินของ ศน. 48537
>ลดเวลาเรียน 48405
>ลดเวลาเรียน 60 48325
>คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 48183
>คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 48165
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 48212
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 48473
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 48271
รายชื่อนักเรียนที่คุณครูจะออกเยี่ยม 8 สาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.27 KB 48407
แบบ ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.41 KB 48289
แบบ ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 48582
แบบประมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400.5 KB 48178
แบบกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.4 KB 48570
Dongyai D รูปแบบการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 48534
Dongyai C รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.94 KB 48441
Dongyai B ข้อมูลงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 53.62 KB 48439
Dongyai A ร่างแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.84 KB 48289
ไฟล์กรอก ID-PLAN Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.42 KB 48364
รายชื่องานวิจัยระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 (ทุกกลุ่มสาระ 59 เรื่อง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.65 KB 48605