ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.64 KB 4
เอกสารขอยินยอมผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.82 KB 2957
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 48087
ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48458
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.98 KB 48236
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 48470
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 48316
ฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 48137
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.6 KB 48402
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.93 KB 48418
รายชื่อนักเรียนสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 48365
เลขประจำตัวนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 48497
แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48285
แผน ปี60 48317
แผน ปี59 48413
บรรยากาศภาพงานผ้าป่าการศึกษา 30 ปี ริมดงคืนถิ่น 48268
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 60 48151
ภาพกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 48210
ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 60 48448
รางวัลกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 48386
เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 48114
ร่างประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.61 KB 48188
แบบฟอร์มเอกสารลดเวลาเรียน ปี 60 เพิ่มเติม 48060
กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 60 (เพิ่มเติม) 48296
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 60 48203
ภาพกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 60 48269
ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี + งานประเมินของ ศน. 48437
ลดเวลาเรียน 48306
ลดเวลาเรียน 60 48223
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 48080
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 48064
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 48085
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 48333
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 48135
รายชื่อนักเรียนที่คุณครูจะออกเยี่ยม 8 สาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.27 KB 48307
แบบ ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.41 KB 48188
แบบ ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 48481
แบบประมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400.5 KB 48080
แบบกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.4 KB 48469
Dongyai D รูปแบบการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 48435
Dongyai C รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.94 KB 48340
Dongyai B ข้อมูลงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 53.62 KB 48339
Dongyai A ร่างแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.84 KB 48189
ไฟล์กรอก ID-PLAN Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.42 KB 48263
รายชื่องานวิจัยระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 (ทุกกลุ่มสาระ 59 เรื่อง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.65 KB 48502