ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 2
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.53 KB 112
2563-12-8-กรอบทิศทางการพัฒนา สพม.26 ปี 2564 115
แนวทางการพัฒนา สพม มหาสารคาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 511.87 KB 103
115
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.64 KB 110
เอกสารขอยินยอมผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.82 KB 3072
>คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 48191
ฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (กำหนดการสอน) Word Document ขนาดไฟล์ 16.31 KB 48565
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.98 KB 48376
ฟอร์มคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 13.04 KB 48590
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 48423
ฟอร์มแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 48239
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.6 KB 48516
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น​ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.93 KB 48521
รายชื่อนักเรียนสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 48477
เลขประจำตัวนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 48600
แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48401
>แผน ปี60 48421
>แผน ปี59 48526
>บรรยากาศภาพงานผ้าป่าการศึกษา 30 ปี ริมดงคืนถิ่น 48374
>ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 60 48266
>ภาพกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 48312
>ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 60 48551
รางวัลกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 48488
เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 48228
ร่างประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.61 KB 48289
>แบบฟอร์มเอกสารลดเวลาเรียน ปี 60 เพิ่มเติม 48163
>กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 60 (เพิ่มเติม) 48410
>ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 60 48316
>ภาพกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 60 48374
>ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี + งานประเมินของ ศน. 48550
>ลดเวลาเรียน 48408
>ลดเวลาเรียน 60 48328
>คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 48197
>คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 48171
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 48222
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 48494
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 48286
รายชื่อนักเรียนที่คุณครูจะออกเยี่ยม 8 สาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.27 KB 48410
แบบ ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.41 KB 48292
แบบ ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 48586
แบบประมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400.5 KB 48191
แบบกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.4 KB 48583
Dongyai D รูปแบบการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 48537
Dongyai C รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.94 KB 48444
Dongyai B ข้อมูลงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 53.62 KB 48442
Dongyai A ร่างแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.84 KB 48292
ไฟล์กรอก ID-PLAN Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.42 KB 48377
รายชื่องานวิจัยระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 (ทุกกลุ่มสาระ 59 เรื่อง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.65 KB 48610