ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 3631
เลขประจำตัวนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 33684
แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 34614
แผน ปี60 33757
แผน ปี59 33763
บรรยากาศภาพงานผ้าป่าการศึกษา 30 ปี ริมดงคืนถิ่น 33750
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 60 33748
ภาพกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 33742
ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 60 33776
รางวัลกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 33747
เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 33749
ร่างประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.61 KB 33727
แบบฟอร์มเอกสารลดเวลาเรียน ปี 60 เพิ่มเติม 33770
กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 60 (เพิ่มเติม) 33762
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 60 33744
ภาพกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 60 33764
ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี + งานประเมินของ ศน. 33761
ลดเวลาเรียน 33745
ลดเวลาเรียน 60 33779
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 33752
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 33788
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 33764
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 33828
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 33878
รายชื่อนักเรียนที่คุณครูจะออกเยี่ยม 8 สาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.27 KB 33797
แบบ ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.41 KB 33765
แบบ ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 33768
แบบประมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400.5 KB 33764
แบบกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.4 KB 34971
Dongyai D รูปแบบการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 33798
Dongyai C รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.94 KB 33788
Dongyai B ข้อมูลงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 53.62 KB 33749
Dongyai A ร่างแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.84 KB 33763
ไฟล์กรอก ID-PLAN Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.42 KB 33792
รายชื่องานวิจัยระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 (ทุกกลุ่มสาระ 59 เรื่อง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.65 KB 34110