ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุรชาติ โยธามาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
90 หมู่ 1 ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ปริญญาตรี/ศศ.บ. วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม/การฝึกและการจัดการกีฬา
2556 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 โรงเรียนไตรมิตร จังหวัดศรีษะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2544 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ 1 ระดับ 4
2545 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาจารย์ 1 ระดับ 5
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2560
2 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557