ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไกรวุฒิ คำเพราะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3336-3793
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
10/1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม/คหกรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561