ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี วิชัยธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1739-8559
อีเมล์ : ratcha.bt2@gmail.com
ที่อยู่ :
25 หมู่ที่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 ค.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมSpelling Bee ปีการศึกษา 2557