ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0812602248
อีเมล์ : chan-cp@hotmail.com
ที่อยู่ :
181 หมู่ที่ 3 บ้านทองหลาง ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 กศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2518 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ครู 2
2527 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2529 โรงเรียนวาปีปทุม (สาขา) อาจารย์ 1 ระดับ 3
2531 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปี2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
2 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก 2557 จากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
3 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2556 จากคุรุสภา
4 ครูสอนดี จากสศค. ปี 2555
5 ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น ปี 2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26