ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัยมงคล โทวิชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0895432985
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
29 หมู่ 4 ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี/วท.บ. วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม/วิทยาศาสตร์การกีฬา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด เจ้าพนักงานธุรการ 2
2552 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ครู
2554 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล