ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : น.ส.พัชรี วงษ์แสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897679901
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
7 หมู่ 3 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปี2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2556 จากคุรุสภา
3 ครูสอนดี จากสศค. ปี 2555
4 ครูภาษาต่างประเทศดีเด่น ปี 2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
5 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก 2557 จากกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก