ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวรัทยา โพธินาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0801904401
อีเมล์ : armmy_pothinam@hotmail.com
ที่อยู่ :
25 หมู่ 1 ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/วท.บ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ฟิสิกส์
2554 ปริญญาโท/กศ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/วิทยาศาตรศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ ครู
2554 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล