ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0902176038
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
19 หมู่ 16 ต.เสือโกก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี/ศษ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา อโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ครู
2554 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557
2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWORD) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557