ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา พรหมรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นิเทศก์การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 48 หมู่ 2 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ป.กศ.ชั้นสูง วิทยาลัยครูมหาสารคาม/อนุปริญญา
2534 นศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นิเทศศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ครู 2
2537 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร อาจารย์ 1 ระดับ 4
2538 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาจารย์ 1 ระดับ 4
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ปีการศึกษา 2560
2 เหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3 ปี พ.ศ.2558
3 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2558
4 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557