ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจิราภรณ์ ชาวพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7852-7665
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 2 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/การบริหารการศึกษา
2557 ป.ทศ.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-ปัจจุบัน ครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เหรียญทอง การตัดต่อภาพยนต์ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2560
2 ชนะเลิศอันดับ 2 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม. 1-3 ปีการศึกษา 2560
3 เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ชนะเลิศ โครงงานอาชีพ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2560
5 เหรียญทอง การตัดต่อภาพยนต์ ม.4-6 ปีการศึกษา 2558
6 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานอาชีพ ม.1-3 ปีการศึกษา 2559
7 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2557
8 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2557
9 เหรียญทอง การตัดต่อภาพยนต์ ม.4-6 ปีการศึกษา 2559
10 เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2559
11 เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม. 4-6 ปีการศึกษา 2558
12 เหรียญทอง โครงงานอาชีพ ม.1-3 ปีการศึกษา 2557
13 รองชนะเลิศอันดับ 2 การตัดต่อภาพยนต์ ม.4-6 ปีการศึกษา 2557
14 รองชนะเลิศอันดับ 2 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-3 ปีการศึกษา 2557 จาก สพม.26