ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิชัย รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0878662764
อีเมล์ : rungmat1@hotmail.com
ที่อยู่ :
59 หมู่ที่ 6 บ้านโคกแปะ ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล