ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพิชัย รังมาตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0878662764
อีเมล์ : rungmat1@hotmail.com
ที่อยู่ :
59 หมู่ที่ 6 บ้านโคกแปะ ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปวช. โรงเรียนเรืองวิทยาอาชีวศึกษา/บัญชี
2532 ปวส. โรงเรียนพาณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด/บัญชี
2534 ปริญญาตรี/ศศ.บ. วิทยาลัยครูบุรีรัมย์/การจัดการทั้่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2528 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครู 1
2540 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาจารย์ 1 ระดับ 5
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล