ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายแก้วเพชร มะปะเข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2341173
อีเมล์ : pachara1959@hotmail.com
ที่อยู่ :
38 หมู่ 5 ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี/ศศ.บ. มหาสารคามวิทยาลัยเชียงใหม่/ภาษาไทย
2555 ปริญญาโท/ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม/วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2559
2 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2559