ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8717808
อีเมล์ : jittranoon@gmail.com
ที่อยู่ :
388/10 หมู่ 1 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม/คณิตศาสตร์
2557 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/คณิตศาสตรศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2533 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2557