ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสายัญห์ เอื้อกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0872278013
อีเมล์ : sayan_tao@hotmail.com
ที่อยู่ :
7 หมู่ที่ 8 บ้านท่าแร่ ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี/ค.บ. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม/เคมี
2560 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก สายผู้สอน ปีการศึกษา 2559
2 หนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2558