ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทองใบ ปะวะเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
99 หมู่ 5 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี/ค.บ. วิทยาลัยครูมหาสารคาม/สังคมศึกษา
2556 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอน ปีการศึกษา 2560
2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2560
3 ผู้สอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับภาค ปีการศึกษา 2560
4 ผู้ฝึกสอนรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม ม.1-3 ระดับภาค ปีการศึกษา 2560
5 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ระดับชาติเหรียญทอง ระดับ สพม. ปีการศึกษา 2559
6 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS)ระดับภาคเหรียญทอง ปีการศึกษา 2559