ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
…………………………………………………………………
              ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๓๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒.๔ ให้โรงเรียนทุกสังกัดสามารถใช้อาคารหรือสถานที่จัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยรูปแบบของการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด  กอปรกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในคราวครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (ONSITE) ที่สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมนั้น
              ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
              ข้อ ๑ ให้จัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (ONSITE) ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติ ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้เลือกเรียนในรูปแบบ Online แบบ On-Air แบบ On-Hand และ แบบ On-Demand หรือแบบผสมผสาน ตามที่ครูผู้สอนกำหนด
              ข้อ ๒ ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ประกอบการร้านค้า เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม ๖ มาตรการหลัก ได้แก่ ๑) เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร ๒) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ๓) หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ ๔) คัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาภายในสถานศึกษาหรือขึ้นอาคารเรียน ๕) ลดการแออัด และ ๖) หมั่นทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัส และ ๖ มาตรการเสริม ได้แก่ ๑) ดูแลตนเอง มีวินัย ๒) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ๓) กินอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ ๔) ลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ ๕) ตรวจสอบ บุคคล นักเรียน และกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และ ๖) ให้กักกันตัวเองกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วย เข้ารับการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วย ATK ตลอดทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่สถานศึกษาและราชการกำหนด
              ข้อ ๓ ให้งดการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มที่มีการสัมผัสกัน กิจกรรมข้ามกลุ่มห้องเรียน การทำกิจกรรมข้ามห้องเรียน หรือข้ามระดับชั้นเรียน งดการรับประทานอาหารด้วยกัน ระมัดระวังการทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างปลอดภัย และงดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
              ข้อ ๔ ให้นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนเข้าเรียนตามตารางสอนประจำวันหรือตามช่วงเวลาที่สถานศึกษากำหนด ส่วนนักเรียนที่เลือกเรียนด้วยวิธีการอื่น ให้ลงเวลาเข้าเรียนออนไลน์ หรือบันทึกลายมือชื่อเข้าเรียนที่บ้าน โดยให้ผู้ปกครองรับรองเวลาเรียนไว้เป็นหลักฐาน โดยจะต้องเรียนรู้หรือทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอนด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่
              ข้อ ๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน หรือแนวปฏิบัติอื่น ๆ  ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ สอบถามได้ทางโทรศัพท์โรงเรียน  ๐ ๔๓๗๕ ๐๓๖๘  หรือเบอร์ ๐๙ ๑๘๖๗ ๘๖๓๑ หรือ เว็บไซต์ http://www.dongyaiwit.ac.th/ หรือ https://web.facebook.com/Dongyaiwit หรือ ทางกลุ่มไลน์ (Line Group) ข่าวโรงเรียนฯ หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้
                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔
                                   
 
 
                                                             (นายปรีชา   การสอาด)
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 

           
           

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,18:10   อ่าน 129 ครั้ง