ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน ๗ ราย  ดังนี้ ๑) นายภูวิศ คงทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๒) นางสาวทิวาพร ทับทิมหิน ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓) นางสาวศิริลักษณ์  ทาหาร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ) สาขาวิชาภาษาจีน  ๔) นางสาวภัชราภา สุเพ็งคำ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ๕) นายพิทักษ์ราชรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา  ๖) นางสาวณัฐภาภรณ์ ดงใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา และ ๗) นายสิทธิชัย หันดี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ดนตรีศึกษา ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะเข้ารับการสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2564,18:07   อ่าน 114 ครั้ง