ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรีชา การสอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0918678631
อีเมล์ : preechata@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0812602248
อีเมล์ : chan-cp@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0902176038
อีเมล์ : 19 หมู่ 16 ต.เสือโกก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรวุฒิ คำเพราะ
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3336-3793
ชื่อ-นามสกุล : นางอินทิรา ชิตบัณฑิต
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใบ ปะวะเส
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :