ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สำอางค์ จันทนนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ชาวพงษ์
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย แสนบุตรดา
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรวุฒิ คำเพราะ
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี วิชัยธรรม
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใบ ปะวะเส
ตำแหน่ง : ผช.ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :