ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๓๐) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๓๐) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖
 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายฎวดล ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มอบหมาย

ให้ นายกุลเชษฐ แพงสาย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมวางแผนพัฒนาโดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูล่สารสนเทศเป็นปัจจัยหลังในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรภายนอกและภายในสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพภายนอกและภายใน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอยสนองความต้องการของยุคลากรภายในสถานศึกษา ณ ห้องฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,10:16   อ่าน 50 ครั้ง