ภาพกิจกรรม
งานสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
วันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายภูวดล ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วย นายกุลเชษฐ แพงสาย รองผู้อำนวยการ นางวาสนา พรหมรักษา ครูชำนาญการพิเศษ นางนุชรา โพธิ์ไทย ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวสายใจ ปินะกาพัง ครูชำนาญการพิเศษ นายชัยมงคล โทวิชา ครูชำนาญการ นายอภิวัช มะสาทานัง พนักงานราชการ และนักเรียนจำนวน ๓ คน ได้แก่ นายวัฒนากร เรืองบุญ นายวายุกรณ์ มัดถาปะกา และนางสาวศิรินภา บุ้งจันทร์ ร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยการปรับและจัดการศึกษาลงสู่ผู้เรียน มีการบูรณาการความร่วมมือ และมีผลสำเร็จในการจัดการศึกษาที่ดี จนนำมาสู่การนำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมานำเสนอเผยแพร่ในวงกว้าง
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,16:05   อ่าน 40 ครั้ง