ภาพกิจกรรม
รับรางวัลเนื่องในงานสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
รับรางวัลเนื่องในงานสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

เนื่องด้วย กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้
รางวัลผู้บริหารดีศรีรัชมังคลาภิเษก ๑. นายกุลเชษฐ แพงสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ
รางวัลครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก
๑. นางสาวสายใจ ปินะกาพัง ๒.นางนุชรา โพธิ์ไทย ๓. นางวาสนา พรหมรักษา
รางวัลเหรียญทอง Best practice ประเภทโรงเรียน ด้านบริหารจัดการ
๑. นายภูวดล ภูสิม
๒. นายกุลเชษฐ แพงสาย ๓. นางสาวสายใจ ปินะกาพัง ๔. นางนุชรา โพธิ์ไทย ๕. นางวาสนา พรหมรักษา
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด Best practice ครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการสนองงานพระราชดำริ ๑. นางนุชรา โพธิ์ไทย ๒. นางสาวสายใจ ปินะกาพัง
รางวัลเหรียญเงิน การประกวด Best practice ครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ๑. นายอภิวัช มะสาทานัง
รางวัลเหรียญทอง การประกวด Best practice ประเภท โครงงานอาชีพ
นักเรียน ๑. นายวัฒนากร เรืองบุญ ๒. นายวายูกรณ์ มัดถาปะกา ๓. นางสาวศิรินภา บุ้งจันทร์
ครูผู้สอน ๑.นายอภิวัช มะสาทานัง ๒. นายชัยมงคล โทวิชา
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,16:02   อ่าน 55 ครั้ง