ภาพกิจกรรม
ทุนการศึกษาเติมฝันน้อง เพื่อพัฒนาเด็กจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)
  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายภูวดล  ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มอบหมายให้ นางวัชราภรณ์  จันทแสง ครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนจำนวน ๕ คน เข้าทุนการศึกษาเติมฝันน้อง เพื่อพัฒนาเด็กจังหวัดมหาสารคาม  ณ  ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์  วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ตามรายชื่อนักเรียนดังนี้ นางสาวธันยธรณ์  คำพาพันธ์ ม. ๓/๒นางสาวหฤทัย  ปะนะมัง  ม. ๓/๒  นางสาววันวิสา  เรืองบุญ ม. ๔/๑  นางสาวเมขลา  แก่นพิมพ์  ม. ๕/๑  และนางสาวปิ่นฑิรา  สุจริต ม. ๖/๑ โดยทุกคนได้รับเงินทุนการศึกษาคนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีพฤติกรรมดี มีวินัยต่อ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทันกับโลกปัจจุบัน ตลอดจนแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,14:54   อ่าน 36 ครั้ง