ภาพกิจกรรม
“โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”
  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายภูวดล  ภูสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางดวงกมล ทองภูบาล ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องนวัตกรรมฯ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  ในการดำเนินการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจ ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแล้ว อีกทั้งกระตุ้นและเป็นกำลังใจ ให้มีความพร้อมและมีความรู้เพียงพอที่จะทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลือกประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้


โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,14:51   อ่าน 37 ครั้ง