ภาพกิจกรรม
“ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามวิธีประชาธิปไตย ในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม”
  วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  ดร.ปรีชา การสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสาวจุลมณี พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ ได้นำนักเรียนจำนวน ๒ คน ได้แก่ นายสุรชัย ศรีธรณ์ ประธานนักเรียน  และ นางสาวณัฐฐ์ชัยยาร์ เนาว์แก้ว ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำตามวิธีประชาธิปไตยในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
  ทั้งนี้โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้นำ ผู้ตามที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง


โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,13:10   อ่าน 145 ครั้ง