ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี รู้เท่าทันสื่อ การสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ ฯลฯ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ยุคใหม่ ...อีกทั้งช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือออนไลน์ ในการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ มีสื่อ เทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการปรุงระบบอินเตอร์​เน็ตเพิ่ม จากเดิม 1 เลขหมาย เป็น 5 เลขหมาย และมีความเร็วเพิ่มขึ้น ทุกเลขหมาย และในเร็ว ๆนี้ จะขยาย WIFI ให้ครอบคลุมพื้นที่รองรับผู้ใช้งาน 300-500 คน สู่นวัตกรรมยุค Internet of Things (IoT) ต่อไป
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,17:21   อ่าน 11 ครั้ง