ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการครูประจำหมู่บ้าน ครูผู้ทรงคุณค่าประจำหมู่บ้าน และนักเรียนแกนนำหมู่บ้าน กับสถานการณ์แพร่ระบาดCOVID-19
    วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมดำเนินงาน “โครงการครูประจำหมู่บ้านครูผู้ทรงคุณค่าประจำหมู่บ้าน และนักเรียนแกนนำประจำหมู่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการกำกับ ดูแล ควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างทั่วถึง ทั้งภายในสถานศึกษาและเมื่ออยู่บ้านพักในชุมชน และส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนจัดการศึกษา  ....สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนฯ ต้องจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ผลการประเมินในเบื้องต้น พบว่า มีผู้เรียนแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละ ๘๐แต่ยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่ยังขาดโอกาส เนื่องจากขาดเครื่องมือสื่อสาร ไม่มีอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก ครูประจำหมู่บ้าน (ครูผู้สอนที่ได้รับแต่งตั้ง) ทำหน้าที่รวบรวบรวมเอกสารใบงาน/ใบความรู้/ภาระงาน จากครูประจำวิชา ได้มอบหมายมอบให้นักเรียนแกนนำประจำหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ ๒ คน) ร่วมกับ ครูผู้ทรงคุณค่าประจำหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) นำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียน ทั้งกรณีการเรียนทางไกล (ONLINE) และแบบให้ลงมือทำกิจกรรมที่บ้านพัก (ONHAND) 
 

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,17:09   อ่าน 18 ครั้ง