ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 ดร.สำอางค์ จันทนนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นประธานในการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นชอบการจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,11:47   อ่าน 240 ครั้ง