ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.สำอางค์ จันทนนตรี และคณะครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายสมทรัพย์ ภูโสดา ประธาน
สหวิทยาเขต 3 นางปราณี รัตนธรรม และนายอภิชาต เข็มพิลา มากำกับติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนพร้อมให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ อย่างเป็นกัลยาณมิตร

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,13:34   อ่าน 160 ครั้ง