ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 29
แผน ปี60 59
แผน ปี59 73
บรรยากาศภาพงานผ้าป่าการศึกษา 30 ปี ริมดงคืนถิ่น 60
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 60 66
ภาพกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 63
ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 60 83
รางวัลกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 66
เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 65
ร่างประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.61 KB 48
แบบฟอร์มเอกสารลดเวลาเรียน ปี 60 เพิ่มเติม 75
กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 60 (เพิ่มเติม) 83
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 60 59
ภาพกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 60 80
ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี + งานประเมินของ ศน. 74
ลดเวลาเรียน 63
ลดเวลาเรียน 60 90
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 57
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 88
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 71
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 131
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 176
รายชื่อนักเรียนที่คุณครูจะออกเยี่ยม 8 สาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.27 KB 100
แบบ ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.41 KB 67
แบบ ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 87
แบบประมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400.5 KB 76
แบบกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.4 KB 1266
Dongyai D รูปแบบการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 107
Dongyai C รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.94 KB 92
Dongyai B ข้อมูลงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 53.62 KB 68
Dongyai A ร่างแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.84 KB 79
ไฟล์กรอก ID-PLAN Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.42 KB 94
รายชื่องานวิจัยระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 (ทุกกลุ่มสาระ 59 เรื่อง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.65 KB 397