ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เลขประจำตัวนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 8947
แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 9601
แผน ปี60 9021
แผน ปี59 9024
บรรยากาศภาพงานผ้าป่าการศึกษา 30 ปี ริมดงคืนถิ่น 9012
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 60 9015
ภาพกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 9009
ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 60 9037
รางวัลกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 9010
เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 9014
ร่างประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.61 KB 8994
แบบฟอร์มเอกสารลดเวลาเรียน ปี 60 เพิ่มเติม 9026
กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 60 (เพิ่มเติม) 9027
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 60 9009
ภาพกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 60 9030
ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี + งานประเมินของ ศน. 9026
ลดเวลาเรียน 9009
ลดเวลาเรียน 60 9041
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 9016
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 9051
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 9025
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 9091
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 9139
รายชื่อนักเรียนที่คุณครูจะออกเยี่ยม 8 สาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.27 KB 9061
แบบ ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.41 KB 9032
แบบ ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 9033
แบบประมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400.5 KB 9030
แบบกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.4 KB 10236
Dongyai D รูปแบบการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 9060
Dongyai C รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.94 KB 9053
Dongyai B ข้อมูลงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 53.62 KB 9017
Dongyai A ร่างแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.84 KB 9028
ไฟล์กรอก ID-PLAN Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.42 KB 9054
รายชื่องานวิจัยระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 (ทุกกลุ่มสาระ 59 เรื่อง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.65 KB 9361