ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เลขประจำตัวนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.34 KB 74
แผนปฎิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 497
แผน ปี60 148
แผน ปี59 150
บรรยากาศภาพงานผ้าป่าการศึกษา 30 ปี ริมดงคืนถิ่น 139
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 60 143
ภาพกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 136
ภาพกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 60 163
รางวัลกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 22.88 KB 137
เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมในงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 142
ร่างประกาศมอบหมายงานมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.61 KB 120
แบบฟอร์มเอกสารลดเวลาเรียน ปี 60 เพิ่มเติม 152
กิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 60 (เพิ่มเติม) 154
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 60 136
ภาพกิจกรรมประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี 60 158
ภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี + งานประเมินของ ศน. 156
ลดเวลาเรียน 136
ลดเวลาเรียน 60 168
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.5-6 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 145
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ชั้น ม.4 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 177
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 153
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 218
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 264
รายชื่อนักเรียนที่คุณครูจะออกเยี่ยม 8 สาย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 67.27 KB 187
แบบ ปย.2 Word Document ขนาดไฟล์ 17.41 KB 160
แบบ ปย.1 Word Document ขนาดไฟล์ 17.83 KB 161
แบบประมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400.5 KB 158
แบบกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.4 KB 1362
Dongyai D รูปแบบการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 106.6 KB 186
Dongyai C รูปแบบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.94 KB 179
Dongyai B ข้อมูลงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 53.62 KB 145
Dongyai A ร่างแผนกลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 53.84 KB 155
ไฟล์กรอก ID-PLAN Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 16.42 KB 182
รายชื่องานวิจัยระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2552 (ทุกกลุ่มสาระ 59 เรื่อง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.65 KB 481